บุคลากร

  • อาจารย์แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 7 คน
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน

พญ.นภาจรี ทะนะแสง

พบ. วว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
หัวหน้ากลุ่มงานฯ

พญ.กนกวรรณ กองจำปา

พบ. วว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

พญ.นัทธมน ทองวิชิต

พบ. วว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

พญ.กรรณิการ์ ทสะสังคินทร์

พบ. วว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

พญ.สลิล เฉลยคาม

พบ. วว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

พญ.ชุติกาญจน์
ทองสุจริตกุล

พบ. วว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

นพ.วิพุธ เล้าสุขศรี

พบ. วว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)


คุณนิตยากร โพธิ์งาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ


Create your website with WordPress.com
เริ่มได้
%d bloggers like this: